خیر. بعد از صادر شدن فاکتور امکان هیچ تغییری وجود ندارد.