نام اختصاصی محصول کوله پشتی از قایا به معنی محترم، مثل ماه