نام اختصاصی محصول کوله پشتی از قایا به معنی نامدار، مشهور، مجازی، موهوم.، غیرواقعی