نام اختصاصی محصول کوله پشتی 40 لیتری از قایا به معنی دریا