نام اختصاصی محصول بلوز تابستانی از قایا به معنی عمیق، گود، گروه، همه جانبه، پیچیده