نام اختصاصی محصول کاپشن پلار بدون کلاه از قایا به معنی قطره، ذره، دانه