نام اختصاصی محصول کاپشن پر سبک از قایا به معنی موج، طوفان، تلاطم موج، جوش و خروش، کلاه خود آهنی، ارتعاش، اهتزاز، نوسان، خیزآب، صفحه دفتر