نام اختصاصی محصول کاپشن وینداستاپر از قایا به معنی حریر، قماش، جانفس(نوعی ابریشم براق)، بافتنی