نام اختصاصی محصول شلوار گرتکس ساده از قایا به معنی ترمه، نوعی قماش و شال ارزشمند، حریر نازک