نام اختصاصی محصول کاپشن گرتکس از قایا به معنی پوشش رویی، نقاب، لحاف، پرده، حجاب، چشم بند