نام اختصاصی محصول کاپشن وشلوار پر سنگین از قایا به معنی قهرمان، دلاور، جنگجو