نام اختصاصی محصول گتر طرح بلک از قایا به معنی شجاع، قهرمان، بهادر، جنگی، پهلوان، جسور، غیور