نام اختصاصی محصول دستکش گرتکس از قایا به معنی مستشار، شاهزاده، شیخ قبیله و سردار، امر است از کشتن