نام اختصاصی محصول کوله پشتی از قایا به معنی نشانه ایل، سمبل ایل، بزرگ ایل و خاندان