نام اختصاصی محصول جوراب پر از قایا به معنی نشانه، علامت، رد پا، اثر، پی، دنبال