نام اختصاصی محصول دستکش پر سبک از قایا به معنی همراه، دوقلو، جفت، زوج