نام اختصاصی محصول شلوار پلار ساده از قایا به معنی پهلوان، بهادر، جنگاور قوی، قدرت، زور، اقتدار