نام اختصاصی محصول کاپشن گرتکس جدید از قایا به معنی صدای دریا، هسته و درون