نام اختصاصی محصول شلوار پلار مانتین از قایا به معنی جنگل، بیشه، جای پر درخت و متراکم