نام اختصاصی محصول گتر سیم بکسلی از قایا به معنی کفش ساق دار، چکمه، کفش ساق بلند چرمی،