نام اختصاصی محصول دستکش پر سنگین از قایا به معنی شب سرد مهتابی، شب سرد که ماه در آسمان است و هوا صاف است، نسیم خنک سحر هوای صاف و خیلی سرد، شب بدون ابر و سرد، کوشا، پرتلاش، دقیق