نام اختصاصی دستکش دوپوش الیاف تولید شرکت قایا به معنی به خاطر آورده شدن، مشهور، نامی، معروف، نامدار