نام اختصاصی محصول کوله پشتی از قایا به معنی پهلوان، بهادر، شجاع، قهرمان