نام اختصاصی محصول گتر بدون زیپ از قایا به معنی جزایر نزدیک به هم، نام قبیله ای از ترکان