نام اختصاصی محصول کاپشن الیاف از قایا به معنی جزیره